మూర్ఖాణాం పండితా ద్వేష్యాః

January 9, 2009

శ్లో!!
మూర్ఖాణాం పండితా ద్వేష్యాః!
నిర్ధనానాం మహాధనాః!
వ్రతినః పాపశీలానాం!
అసతీనాం కులస్త్రియః!!
హితోపదేశం

లోకంలో మూర్ఖులు పండితులను, పేదనాళ్ళు ధనవంతులను,పాపవర్తనులు సచ్ఛీలురను, కులటలు పతివ్రతలను ద్వేషిస్తుంటారు.ఇది వారికి సహజం గానే కనిపిస్తుంది కూడాను.అందుకనే లోకమున అత్యధిక సంఖ్యాకులుగా ఉండే మొదటి తరహావాళ్ళకు పాపభీతిని కలిగించుటకే శాస్త్రములు యత్నించినవి.
హితోపదేశంలో ఇటువంటి నీతులెన్నెన్నో ఉన్నవి.