రాజా రాష్ట్ర కృతం పాపం

November 11, 2008

శ్లో!!
రాజా రాష్ట్ర కృతం పాపం!
రాజపాపం పురోహితః!
భర్తా చ స్త్రీకృతం పాపం!
శిష్యపాపం గురుర్వ్రజేత్!! భోజచరితమ్


రాష్ట్రములోని ప్రజలు చేయు పాపములు రాజును పొందును; రాజు గావించు పాపములు పురోహితుడును, స్త్రీలు చేయు పాపములను భర్తలును పొందుదురు,శిష్యుల పాపములు గురువునకు సంక్రమించును. అనగా రాజు,పురోహితుడు,భర్త,గురువు,-వీరు ప్రజలు,రాజు,భార్య,శిష్యులు మంచిమార్గమున నడచుకొనునట్లు చూడవలసిన బాధ్యత గలవారని భావము.

0 comments: