వేదమూల మిదం బ్రాహ్మం, భార్యామూల మిదం గృహం

April 12, 2010

వేదమూల మిదం బ్రాహ్మం, భార్యామూల మిదం గృహం,
కృషిమూల మిదం ధాన్యం, ధనమూల మిదం జగత్.

వేదములే బ్రాహ్మణత్వమునకు మూలము; గృహిణియే గృహమునకు మూలము ; కృషియే ధాన్యమున కుద్పాదకము ; ధనమే జగద్వ్యవహారమునకు మూలము.

"ధనమూల మిదం జగత్" అని మనమందరం సర్వసాధారణంగా వాడుతుంటాం, కాని ఆ నానుడి ఎక్కడినుంచి పుట్టిందో మనకు తెలియదు. ఈ శ్లోకమే ఆ నానుడికి ఆధారభూతమని తెలియటం తోటే ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో చెప్పలేను.

1 comments:

లక్ష్మీనారాయణ సునీల్ వైద్యభూషణ said...

మంచి విషయం చెప్పారు సార్