దరిద్రాయ కృతం దానం, శూన్యలింగస్య పూజనం,

December 12, 2009

శ్లోII
దరిద్రాయ కృతం దానం, శూన్యలింగస్య పూజనం,
అనాథ ప్రేత సంస్కారం, అశ్వమేధసమం విదుః .

బీదవానికి దానం చేయటం, పాడుపడిన గుడిలోని లింగమును పూజించుట, దిక్కులేని శవమును దహనము చేయడము, యీ మూడున్ను అశ్వమేధముతో సమమైన ఫలమునిస్తాయి .

ఎన్నెన్ని గొప్పగొప్ప విషయాలని మనవాళ్ళు మనకోసం చెప్పారో కదా !

0 comments: