పరిక్షీణః కశ్చిత్ స్పృహయతి యవానాం ప్రసృతయే

April 11, 2009

శ్లోII
పరిక్షీణః కశ్చిత్ స్పృహయతి యవానాం ప్రసృతయే
స పశ్చా త్సమ్పూర్ణః కలయతి ధరిత్రీం తృణసమాం,
అతశ్చా నేకాన్తా గురులఘుయా2ర్థేషు ధనినా
మవస్థా వస్తూని ప్రథయతి చ సంకోచయతి చ. II
ఉ.
చేరి యొకండు నెవ్వఁబడి చిక్కుచుఁ జేరెడు శాలిధాన్యమే
కోరు నతండు పిమ్మట నకుంఠధనోన్నతుఁడై వసుంధరం
బూరికి సాటిగాఁ దలచు భూరిధనాఢ్యులచొప్ప నేకమై
గౌరవమున్ లఘుత్వమును గైకొను వస్తువులందు నెల్లెడన్.

ఒకడు దారిద్ర్యము చేజిక్కి చేరెడు ధాన్యమునే కోరును. పిదప నతడు మిక్కిలి ధనము గలవాడై భూమినే గడ్డిపోచగా లెక్కించును. గొప్ప ధనవంతుల తీరు వివిధమై వస్తువులయందు గొప్పదనమును, చులుకదనమును గ్రహించును.

0 comments: