దాసీ మాన ధనం హంతి, హంతి వేశ్యా ధనాధికం,

March 6, 2010

శ్లోII
దాసీ మాన ధనం హంతి, హంతి వేశ్యా ధనాధికం,
ఆయూంషి విధవా హంతి, సర్వం హంతి పరాంగనా.

దాసీ స్త్రీతో సాంగత్యము మర్యాదను, వేశ్యాసంపర్కము ధనమును, విధవాస్త్రీతో సంపర్కము ఆయుష్షును, పరస్త్రీతో సంబంధము సర్వమును నశింపజేయును.

అందుచేత వివేకుడైనవాడు పైవాటినన్నింటినీ విడిచిపెట్టి కేవలమూ ఏకపత్నీవ్రతుడై యుండదగును. మనకు రామాయణం బోధించేది అదే.

0 comments: