న తేన వృద్ధో భవతి, యేనాస్య పలితం శిరః,

December 19, 2009

శ్లోII
న తేన వృద్ధో భవతి, యేనాస్య పలితం శిరః,
యో వై యువా2 ప్యధీయానస్తం దేవాః స్థవిరం విదుః .

తల నెఱిసినవాఁడు వృద్ధుఁడు కాఁడు . యువకుఁడయ్యు నెవఁడు పండితుడగునో వానిని దేవతలు వృద్ధని యందురు.

అంతేకదా మరి. జ్ఞాన వృద్ధులే వృద్ధులు కాని వయోవృద్ధులైనంత మాత్రాన వారు  వృద్ధులు కారు .

0 comments: